Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

asan29
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
asan29
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustjustjust justjustjust

October 29 2018

asan29
- jak długo można być chorym na drugiego człowieka?
- czasami wieczność to za mało...
— m.
Reposted fromemerencja emerencja viajustjustjust justjustjust
asan29
Moja babcia powiadała: wyjdź za mąż za kogoś, kto kocha Cię bardziej, niż Ty jego.
— fragment ksiązki: "Anioł stróż"
Reposted frommowilesmi mowilesmi viajustjustjust justjustjust
asan29
9122 cdea 500
Reposted fromruuude ruuude viaVirasil Virasil

March 12 2019

asan29
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
asan29
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustjustjust justjustjust

October 29 2018

asan29
- jak długo można być chorym na drugiego człowieka?
- czasami wieczność to za mało...
— m.
Reposted fromemerencja emerencja viajustjustjust justjustjust
asan29
Moja babcia powiadała: wyjdź za mąż za kogoś, kto kocha Cię bardziej, niż Ty jego.
— fragment ksiązki: "Anioł stróż"
Reposted frommowilesmi mowilesmi viajustjustjust justjustjust

March 12 2019

asan29
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
asan29
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustjustjust justjustjust

October 29 2018

asan29
- jak długo można być chorym na drugiego człowieka?
- czasami wieczność to za mało...
— m.
Reposted fromemerencja emerencja viajustjustjust justjustjust

March 12 2019

asan29
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
asan29
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustjustjust justjustjust
asan29
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl